A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đáp án chuẩn Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW tuần 3

CÂU SỐ 1: Trong công tác bảo vệ môi trường, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định cần hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành một thủ đô như thế nào?

A. Thủ đô giàu đẹp, thông minh, hiện đại

B. Thủ đô xanh, sạch, đẹp

C. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững

D. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, có bản sắc và lan tỏa.

CÂU SỐ 2
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có bao nhiêu huyện phát triển thành quận?

A. 2 - 3 huyện

B. 3 - 5 huyện

C. 5 - 7 huyện

D. 1- 2 huyện

CÂU SỐ 3
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội vào thời gian nào?

A. Ngày 10/6/2022

B. Ngày 18/6/2022

C. Ngày 16/5/2022

D. Ngày 16/6/2022

CÂU SỐ 4
Theo Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ như thế nào?

A. Nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt

B. Nhiệm vụ chính trị cơ bản.

C. Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

D. Nhiệm vụ chính trị quan trọng

CÂU SỐ 5
Đến năm 2021, thành phố Hà Nội đã có bao nhiêu huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới?

A. 14/18

B. 17/18

C. 16/18

D. 15/18

CÂU SỐ 6
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã yêu cầu Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 vào thời gian nào?

A. Sau năm 2030

B. Trước năm 2035

C. Sau năm 2035

D. Trước năm 2030

CÂU SỐ 7
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế Thủ đô còn tồn tại khuyết điểm gì?

A. Chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng dần chậm lại.

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, khoảng cách so với các nước trong khu vực còn lớn, khả năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa thật vững chắc; năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chế.

C. Chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình.

D. Chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.

CÂU SỐ 8
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội vào thời gian nào?

A. Ngày 16/5/2022

B. Ngày 10/6/2022

C. Ngày 16/6/2022

D. Ngày 18/6/2022

CÂU SỐ 9
Để tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô một cách tổng thể, đồng bộ, hiện đại và hiệu quả, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu sử dụng tốt nguồn lực nào?

A. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

B. Cả 3 phương án trên.

C. Phân cấp, phân quyền cho Thủ đô.

D. Các nguồn lực xã hội.

CÂU SỐ 10
Theo Quy hoạch Vùng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm mấy tỉnh, thành phố?

A. 11

B. 9

C. 8

D. 10

CÂU SỐ 11
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2020, còn hạn chế, yếu kém nào cần khắc phục?

A. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

B. Việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

C. Công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ chức bộ máy, công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

D. Việc xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

CÂU SỐ 12
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đến năm 2030 là bao nhiêu?

A. 7,5- 8,0%/năm

B. 7,0- 8,0%/năm

C. 7,5- 8,5%/năm

D. 8,0 - 8,5%/năm

CÂU SỐ 13
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế Thủ đô còn tồn tại khuyết điểm gì?

A. Chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng dần chậm lại.

B. Chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, khoảng cách so với các nước trong khu vực còn lớn, khả năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa thật vững chắc; năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chế.

D. Chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.

CÂU SỐ 14
Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua địa bàn mấy quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội?

A. 8

B. 9

C. 6

D. 7

CÂU SỐ 15
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2020, còn hạn chế, yếu kém nào cần khắc phục?

A. Công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ chức bộ máy, công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

B. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

C. Việc xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

D. Việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

CÂU SỐ 16
Đánh giá khái quát về những tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị?

A. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, trung tâm, động lực phát triển vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn khiêm tốn.

B. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là động lực phát triển vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn khiêm tốn.

C. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, trung tâm của vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn chưa cao.

D. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, trung tâm, động lực phát triển vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn chưa cao.

Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; năng lực cạnh tranh còn thấp, nhất là so với khu vực và thế giới. (Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị)

CÂU SỐ 17
Bạn cho biết Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu “Thủ đô anh hùng” vào dịp nào?

A. Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2000

B. Kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2005

C. Kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô năm 2004

D. Kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2009

CÂU SỐ 18
Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Hà Nội đạt bao nhiêu %?

A. 0.82

B. 0.711

C. 0.75

D. 0.825

CÂU SỐ 20
Giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội đã thu hút số vốn đầu tư FDI là bao nhiêu?

A. 33,7 tỷ USD

B. 35,7 tỷ USD

C. 32,7 tỷ USD

D. 34,7 tỷ USD


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 698
Tháng 12 : 6.231